بررسی و توزیع مکانی فلزات سنگین خاک اطراف نیروگاه شهید منتظری اصفهان جهت کاربری آن در کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت غلظت عناصر سنگین حاصل از فرو نشست ذرات آلاینده در خاک اطراف و مقایسه غلظت عناصر سنگین در خاک با حدود مجاز جهت کاربری کشاورزی زمین اطراف نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان به اجرا در آمد. منطقه به شبکه های منظم (67 شبکه) تقسیم شد و نمونه گیری خاک در داخل هر شبکه صورت گرفت. برای اندازه گیری خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، تعداد 12 نمونه و برای اندازه گیری غلظت کل عناصر سنگین تعداد 50 نمونه از بین 67 نمونه انتخاب گردید. نتایج نشان داد هدایت الکتریکی خاکها با توجه به میزان متوسط آن که برابر 13/2 دسی زیمنس بر متر بود. میزان pH خاک ها در حد معمول بوده و محدودیتی برای کشت و کار نداشند. همچنین از نظر مواد آلی، خاک ها دارای میانگین ماده آلی زیر 1 درصد بوده که به این ترتیب میزان آن کم بوده و از این نظر فقیر می باشند. میانگین غلظت کل عناصر مورد بررسی جز کادمیم کمتراز حد بحرانی و غلظت آن در خاک های مورد بررسی آلوده کننده بود. به دلیل انتقال و سمیت فلز کادمیم کشت نباتات صنعتی مثل پنبه و درختان غیرمثمر توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها