پایش آلودگی فلزات سمی و غیر سمی خاک محل دفن زباله شهرستان تنکابن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آلودگی‌های محیط زیست، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 گروه محیط زیست، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش ارزیابی زیست محیطی و روند آلودگی فلزات در خاک های اطراف محل دفن پسماند شهری در شهرستان تنکابن می باشد. به همین منظور تعداد 29 نمونه خاک از محل دفن، زمین کشاورزی و جنگل، رودخانه و 3 نمونه خاک به عنوان شاهد نمونه برداری شد. و براساس روش‌های استاندارد غلظت عناصر pb، Cd، As، Cr،Zn ، Mo توسط دستگاه جذب اتمیICP-MS اندازه‌گیری شد. نتایج بررسی میزان جذب فلزات سرب، کادمویم، آرسنیک، کروم، روی و مولیبدن به ترتیب 50/51، 27/48، 28/58، 26/20، 50/27، 43/33 میلی گرم برکیلوگرم بود. در بررسی فاکتور آلودگی فلز کادمیوم، آرسنیک و مولیبدن دارای آلودگی بسیار زیاد بودند. همچنین مقدار زمین انباشتگی، خطر اکولوژی فلزات کادمیوم و مولیبدن بسیار شدید بود. طی مقایسه فلزات با استاندادرهای جهانی و محیط زیست ایران همه فلزات به جز فلز سرب، کروم و روی بقیه بالاتر از حد مجاز بودند. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که فلزات همبستگی ضعیفی با یکدیگر دارند و دارای منشاءهایی متفاوت می‌باشند. در کل می‌توان نتیجه گرفت که عناصر موجود در خاک کاملا تحت تاثیر شیرابه ناشی از سایت دفن زباله می باشند زیرا عناصر موجود در شیرابه و خاک شیب و روندی مشابه با یکدیگر دارند.

کلیدواژه‌ها