مدل مفهومی مدیریت زنجیره تأمین سبز در دستیابی به صنعت ساخت و ساز پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه عمران ، دانشکده علوم ومهندسی دانشگاه علم و هنر یزد

2 پردیس فنی - مهندسی - دانشکده محیط زیست - دانشگاه تهران

چکیده

صنعت ساخت با توجه به گستره تأثیر آن بر اجتماعات انسانی، اقتصاد جهانی و محیط زیست بشری یکی از مهمترین صنایع در بحث توسعه پایدار به شمار می‌رود. تقاضای جهان برای توسعه پایدار فشار زیادی بر صنعت ساخت ‌و ساز برای ارتقاء ظرفیت‌های پایدار در فرایند ساخت‌ ایجاد کرده است. در مطالعه پیش‌رو سعی شده است، مدیریت زنجیره تأمین سبز به عنوان یک رویکرد مدیریت محیط ‌زیستی جامع در پی نگرانی‌های محیط ‌زیستی در صنعت ساخت ‌و ساز معرفی شود و اهمیت مدیریت زنجیره تأمین سبز در مراحل مختلف فعالیت‌های صنعت ساخت و ساز مورد واکاوی قرار گیرد. این پژوهش یک بررسی توصیفی-تحلیلی با مطالعه کیفی است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی منابع مکتوب است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، تحلیل محتوا است. نتایج مطالعه حاکی از آن است، که مشارکت‌های همکارانه محیط زیست در تسهیل برنامه و اجرای عملیات مدیریت زنجیره تأمین سبز نقش بسزایی دارد و اتخاذ الزامات محیط زیستی در مراحل مختلف پروژه ساخت همچون امکان ‌سنجی و نوآوری سبز، طراحی سبز، مدیریت مواد و مصالح سبز، ساخت و ساز سبز، بهره ‌برداری و نگهداری سبز و لجستیک معکوس نقشی شایان توجه در چارچوب اجرایی مدیریت زنجیره تأمین سبز و پایداری صنعت ساخت ایفا می‌نماید.

کلیدواژه‌ها