بررسی تأثیر آلودگی های معدن مس بر روی خاک و گیاهان اطراف معدن مس بوانات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اموزشی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

2 گروه آموزشی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر معدن مس بر روی خاک و گیاهان اطراف معدن مس بوانات است. مقدار غلظت فلزات سنگین (مس، سرب ، روی، منگنز و نیکل) در خاک و گیاهان مورد بررسی قرار گرفت . سه ایستگاه نمونه برداری برای خاک و گیاه شامل: بالادست منطقه معدنی ، منطقه معدنی کاری بوانات و پایین دست منطقه معدنی انتخاب شد. غلظت عناصر موجود در خاک و گیاه با استفاده از آنالیز ICP-OES اندازه گیری شد. پارامترهای EC، PH ، CFC ، مس، سرب ، روی، منگنز و نیکل در نمونه های خاک نیز تعیین شد. گونه های بومی منطقه، شامل: انگور، بادام و گیاه مرتعی درمنه برای بررسی انتخاب شد. نتایج نشان دادند که حضور مس بوانات بر پراکنش غلظت عناصر مس، سرب ، روی، منگنز و نیکل در خاک موثر بوده و بالاترین غلظت در منطقه معدنی بوانات مشاهده شد. بیشترین غلظت مس در اندام زمینی درمنه (79/53) در منطقه معدنی بوانات است. بیشترین میزان فاکتور انتقال مربوط به عنصر منگنز در در بادام (65/3) و بیشترین میزان فاکتور تمرکز زیستی مربوط به سرب در انگور (60/0) است. معدن مس بوانات بر توزیع غلظت عناصر مورد بررسی در خاک و گیاهان بومی منطقه موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها