فرشته‌شناسی در معماری اسلامی «تأثیر متقابل زیبایی و تزئینات معماری، با محیط زیست»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه معماری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند ، ایران

چکیده

مذاهب و ادیان،بر اساس آموزه‌ها-اعتقادات-سنت و کتب آسمانی خود،تأثیرهای چشمگیری را بر هنر و معماری جهان می‌گذارند.دین اسلام،یکی از ادیانی است که با وروداش به جهان،تأثیر بسزایی را در همة ابعاد جامعه بخصوص در هنر-معماری و تزئینات وابسته به آن گذاشت.فرشته به عنوان یکی از المان‌ها در تزئینات معماری،دستخوش این تأثیر قرار گرفت.مقالة پیش‌رو در پی شناخت و بررسی تاریخچه فرشته در معماری اسلامی است.علت انتخاب این موضوع،نگرانی ما از فراموشی تزیینات و معماری اسلامی در معماری معاصر،و تخریب آنها به واسطه عوامل جوی-زیست‌محیطی و آلودگی هوا در عصر معاصر است.بر اساس پژوهش‌های انجام شده،نتیجه‌ای حاصل گردید،تصویرسازی نقشمایة فرشته در طول تاریخ،بر اساس باورها-اعتقادها و آموزه‌های دینی افراد آن دوره بوده است؛تجسم-تصور و تصویرسازی فرشته به قبل از اسلام برمی‌گردد و در اکثر نقاط دنیا به چشم می‌خورد که در دوران اسلامی،جوهره و نقش‌بندی فرشته،بر اساس آموزه‌های اسلام تغییر کرد.در نهایت عوامل محیطی‌ای همانند بروز گلسنگ، باران‌های اسیدی و.... در تزئینات و مصالح موجود در بناهای تاریخی موجب تخریب بیش از پیش آنها گردیده است.این پژوهش بر اساس گرد‌آوری اطلاعات، توصیفی-تحلیلی،با استفاده از ابزار و تحلیل نرم افزار spss می‌باشد.در جمع‌آوری اطلاعات از روش اسنادی(کتابخانه‌ای)استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها