تدوین مدل مفهومی سامانه پشتیبانی تصمیم گیری جهت مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست پیمانکاران پروژه های شهری (مطالعه موردی: سازمان قطار شهری اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ایران

2 گروه مهندسی شیمی HSE، دانشکده مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی و انتخاب بهینه عملکرد پیمانکاران بخش شهری با تاکید بر بخش ریلی و مترو می باشد که جهت انجام این پزوهش برای اولین بار اقدام به طراحی و تدوین یک سامانه پشتیبانی تصمیم گیری در این زمینه شد. بدین منظور اطلاعاتی در مورد فرایندهای جاری در خط 2 ایستگاه های مترو اصفهان و نحوه ی انتخاب پیمانکاران در بخش HSE شامل ارزیابی‌های کیفی و فنی بدست آمد و سپس به بررسی چالش‌های موجود در مسئله در فاز تصمیم گیری پرداخته شد . سپس جهت تکمیل اطلاعات یک نظرسنجی (از طریق انجام مصاحبه با خبرگان) صورت گرفت. برای تحلیل اطلاعات نیز از از تکنیک تجزیه ‌و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و روش ترجیح بر اساس مشابهت به راه‌حل ایده آل (TOPSIS) استفاده شد و در نهایت ضمن ارزیابی عملکرد پیمانکاران و رتبه بندی آنها یک سامانه پشتیبانی تصمیم گیری به عنوان راه حل اجرایی جهت مدیران، پیمانکاران و کارشناسان HSE سازمان قطار شهری اصفهان ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها