بررسی تاثیر هیدروژل ها بر روی رئولوژی سیال حفاری پایه آبی در جایگزین کردن سیال پایه روغنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشگاه صنعت نفت ، تهران ، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، تهران، ایران

چکیده

سیالات پایه روغنی خطرات بسیاری زیادی برای محیط زیست دارند. پایه اصلی این سیالات گازوییل می باشد که به نسبت با مواد شیمیایی دیگر مخلوط می شود تا رئولوژی مناسب یک سیال حفاری را دارا باشد. در حین حفاری یک چاه نفت پسماند های حفاری ممکن است چه از طریق چاه و چه از سطح باعث آلودگی زیست محیطی شوند، به گونه ای که حجم زیادی از مواد شیمیایی خطرناک از سطح وارد سفره های آبی منطقه حفاری می شود. در این مطالعه به امکانسنجی و آزمایشات لازم جهت استفاده از هیدروژل ها با هدف ساخت یک سیال پایه آبی بدون ضرر برای محیط زیست و جایگزینی آن به جای گل های پایه روغنی در یکی از میدانهای نفتی واقع شده در جنوب کشور پرداخته شده است، بطوریکه سیال حفاری باید تمام شرایط جهت حمل خرده های حفاری، ایجاد فشار هیدرو استاتیک مناسب چاه، دیواره سازی، جلوگیری از فعال سازی شیل ها را دارا باشد. بدین صورت که ابتدا پارامترهای رئولوژی گل بدون حضور هیدروژل اندازه گیری شده و پس از آن مقادیر متفاوت از این هیدروژل را در ساخت گل استفاده نموده و مجدداً پارامترهای گل حفاری را اندازه گیری می کنیم.

کلیدواژه‌ها