تاثیر تغییرات مکانی ناهمواری بستر دریا بر دینامیک کشند در خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیک دریا، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

2 استادیار گروه فیزیک دریا، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

برای بررسی اثرات توزیع ناهمواری بستر دریا بر دینامیک کشند در خلیج فارس از نسخه‌ی اصلاح شده‌ی مدل عددی سه بعدی اجزاء متناهی QUODDY-4 استفاده ‌گردید. به منظور محاسبه توزیع مکانی ضریب اصطکاک بستری از یک راهکار هیدرودینامیکی موسوم به روش Kagan برای انواع بستر هموار، نیمه هموار و ناهموار استفاده شد. این قوانین کمبودهای روش‌های مرسوم هیدرولیکی و نیمه تجربی را مرتفع نموده و یک راهکار هیدرودینامیکی برای محاسبه‌ی ضریب اصطکاک بستری، با استفاده از عوامل تعیین کننده در ساختار لایه‌ی مرزی بستری و خارج از آن لایه را تمهید می‌نماید. با انجام شبیه سازی‌های متعدد و با استفاده از توزیع مکانی ضریب اصطکاک بستری محاسبه شده، تأثیر تغییرات مکانی ناهمواری بستر دریا بر دینامیک کشند در خلیج فارس تعیین گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که چنانچه از توزیع مکانی ضریب اصطکاک به جای ضریب ثابت در بازتولید دینامیک کشند استفاده گردد، تغییرات قابل توجهی در محاسبه‌ی دامنه و بیشینه‌ی سرعت کشندی مولفه‌های M2، S2، K1 و O1 حاصل خواهد گردید. در حالی که این تغییر برای محاسبه‌ی فاز کشندی این مولفه‌ها قابل چشم‌پوشی می‌باشد

کلیدواژه‌ها