وابستگی معیشتی مردم محلی به محصولات غیرچوبی ذخیره‌گاه جنگلی فندقلو اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز

4 کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

محصولات غیرچوبی به عنوان یک منبع مهم تولید درآمد مکمل برای خانوارها و همچنین به عنوان منبع مهم غذایی نقش مهمی در زندگی و رفاه مردم دارند. لذا، هدف اصلی این تحقیق برآورد کمی میزان برداشت، مصرف و سهم این محصولات در درآمد کل خانوارها و همچنین نوع محصولات غیرچوبی برداشت شده در جنگل‌های فندقلو استان اردبیل می‌باشد. 102 خانوار از 417 خانوار ساکن در سه روستای مورد مطالعه به روش نمونه‌برداری تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. میزان برداشت، مصرف، درآمد از محصولات مختلف غیرچوبی، درآمد از سایر منابع، سهم درآمد از محصولات غیرچوبی نسبت به درآمد کل خانوار برآورد شدند. عمده محصولات برداشت شده از جنگل شامل فندق، ازگیل، آلوچه، نسترن وحشی، گل‌گاوزبان، پونه، بابونه، قارچ وحشی و کاکوتی بودند. بالاترین میزان درآمد در بین محصولات برداشت شده مربوط به فندق به ارزش 23385 هزار ریال می‌باشد. میانگین سهم این محصولات در درآمد کل خانوار 11/7 درصد بود. میانگین رانت اقتصادی حاصله به ازای هر هکتار در سال و ارزش مورد انتظار زمین به ازای برداشت محصولات غیرچوبی به ترتیب برابر با 47/49 و 8/494 هزار ریال بود.

کلیدواژه‌ها