تحلیل دیدگاه کارشناسان کشاورزی در زمینه تهدیدها و فرصت‏های زیست‏محیطی محصولات کشاورزی فناوری زیستی نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه با استفاده از تحلیـل محتـوا سـعی شـد تهدیدها و فرصت‏های زیست محیطی فناوری زیستی نوین تحلیل شود. در این تحقیق از تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد. بدین معنا که مفاهیم مربوط به تهدیدها و فرصت‏های زیست محیطی فناوری زیستی نوین به صورت ظهوریابنده و بدون توجه به مضامین پیش‏فرض یا حتی موجود در ادبیات پیشین، استخراج شد. به منظور جمع‏آوری داده‏ها از شیوه مصاحبه نیمه‏ساختار یافته با 37 نفر از کارشناسان کشاورزی، با روش نمونه‏گیری گلوله برفی استفاده شد. در زمینه فرصت‏های زیست‏محیطی فناوری زیستی نوین از دیدگاه کارشناسان کشاورزی، مقولات «کاهش آلودگی محیط‏زیست و نبود خطرات زیست محیطی»، «تایید ایمنی زیست محیطی محصولات فناوری زیستی نوین با منابع علمی معتبر و نظر متخصصان» و «بهبود محیط زیست با فناوری زیستی نوین» تاثیرگذار بوده‏اند و در زمینه تهدید‏های زیست محیطی فناوری زیستی نوین از دیدگاه کارشناسان کشاورزی، مقولات «خطرات انتقال افقی ژن و نبود شواهدی مبنی بر صحیح بودن پیش‏فرض‏ها در خصوص فناوری زیستی نوین»، «احتمالات و احتیاط در فناوری زیستی نوین» و «نگرانی‏ها، خطرات و مسایل اخلاقی فناوری زیستی نوین» تاثیرگذار بوده‏اند. نظرات کارشناسان کشاورزی در خصوص اثرات محصولات فناوری زیستی نوین حول دو مضمون «حفظ محیط‏زیست» و «تخریب محیط زیست» بود.

کلیدواژه‌ها