تحلیلی بر عوامل کلیدی مؤثر بر انتشار آلاینده‌های هوای ناشی از صنعت کاشی و سرامیک با رویکرد تحلیل و توسعه گزینه استراتژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

در دهه‌های اخیر، آلودگی‌های ‌محیط‌زیستی بخصوص شاخص آلودگی هوا به یکی از مهم‌ترین مسائل روز در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده که سلامتی تمامی موجودات زنده و اکوسیستم‌های طبیعی را تحت تاثیر قرار داده است. درحالی‌که آلودگی ‌محیط‌زیستی حاصل برهم کنش عوامل مختلفی است، بخش صنعت یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد آلاینده محسوب می‌شود. با توجه به پیچیدگی ذاتی عوامل انتشار دهنده‌ آلاینده‌ها، نمی‌توان با استفاده از ابزارهای مرسوم مدلسازی ریاضی آنها را تحلیل کرد. در این پژوهش با استفاده از رویکرد تحقیق در عملیات نرم ، مدلی شامل زیر سیستم عوامل تأثیرگذار بر میزان آلاینده‌های ناشی از صنعت کاشی و سرامیک، به منظور تحلیل مسأله و شناسایی عوامل استراتژیک ارائه گردید. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای و از نظر روش اجرا جزء تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی محسوب می‌شود. این پژوهش با ترسیم نقشه‌ی شناختی افراد خبره آغاز و به ادغام نقشه‌ها و تحلیل متغیرها -میانجامد. نتایج نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل برای جلوگیری از آلودگی هوا در این صنعت، فیلتر تصفیه هوا می‌باشد که به‌صورت مستقیم بر انتشار و شدت میزان آلاینده‌ها اثر می‌گذارد؛ دومین عامل مهم قوانین مرتبط می‌باشد، این عامل به‌صورت غیر مستقیم بر دیگر عوامل اثر می گذارد.

کلیدواژه‌ها