ارزش‌گذاری بوستان ولیعصر شیراز با استفاده از روش ارزش‌گذاری رفاه ذهنی (SWB)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

اقتصاد کشاورزی- دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز- ایران -شیراز

چکیده

هدف از این مطالعه برآورد ارزش تفریحی بوستان ولیعصر در منطقه دو شیراز با استفاده از روش ارزش‌گذاری رفاه ذهنی (SWB) یا روش رضایت از زندگی (LSA) است. اطلاعات مورد نیاز، شامل مشخصات اقتصادی و اجتماعی خانوار از طریق مصاحبه با بازدیدکنندگان بوستان و تکمیل 180 پرسش‌نامه در سال 1396 بدست آمد. نتایج نشان می‌دهد که رفاه ذهنی افراد با افزایش درآمد، تحصیلات و شغل بهبود می‌یابد و در شرایط ثابت، یک درصد افزایش در درآمد، تحصیلات و شغل، رفاه ذهنی را به ترتیب به میزان 1 درصد، 23/0 و 06/0 درصد افزایش می‌دهد. رضایت از فضای پارک با رفاه ذهنی رابطه مستقیم دارد به طوری که 38 درصد از بازدید کنندگان رضایت کافی از پارک دارند و عملاً وضعیت پارک مورد نظر برای بقیه افراد، راضی‌کننده نیست. این امر می‌تواند عدم وجود فضای رضایت بخش در پارک مورد نظر را نشان دهد. بنابراین، میانگین تمایل به پرداخت استفاده کنندگان جهت حفظ پارک 35 هزار تومان برآورد شد که کمابیش معادل تمایل به دریافت آنها در صورت نبود چنین مکانی است و نشان می‌دهد که ارزش تفریحی پارک برای هر نفر بسیار ناچیز و به بیان دیگر بود و نبود چنین بوستان‌هایی تفاوت ملموسی برای رفاه افراد محلی ندارد.

کلیدواژه‌ها