ارزیابی و مقایسه عملکرد سیستم مدیریت (HSE) در مناطق پنجگانه شهرداری نجف‌آباد و پیمانکاران مربوطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه محیط زیست دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی و مقایسه عملکرد سیستم مدیریت HSE در مناطق پنجگانه شهرداری نجف آباد و پیمانکاران مربوطه، سال 1396 در مناطق پنجگانه شهرداری نجف آباد انجام شد. نمره‌گذاری و بارم‌بندی هرکدام از مناطق پنجگانه شهرداری نجف‌آباد از دیدگاه ارزیابی و مقایسه عملکرد سیستم مدیریت HSE با استفاده از راهنمای شماره OGP(Report No.423/2010) صورت گرفت. همچنین امتیاز هر بخش سیستم مدیریت HSE مناطق مورد ارزیابی، با امتیاز هر شاخص در الگوی OGP مقایسه گردید. نتایج نشان داد که عملکرد سیستم مدیریت HSE در شهرداری نجف‌آباد در بخش مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی با انطباق40 درصد دارای نقطه قوت عملکردی بوده و در بخش مدیریت HSE با انطباق 20 درصد ضعیف‌ترین عملکرد را داشته است. همچنین منطقه2 با درصد انطباق97/35 عملکرد بهتر و منطقه4 با درصد انطباق 34/26 ضعیف‌ترین عملکرد را داشته است و پیمانکار برتر با امتیاز360 بهترین و ضعیف‌ترین پیمانکار امتیاز 184 را به خود اختصاص داده‌اند. در کل عملکرد شهرداری نجف‌آباد از نظر استقرار سیستم مدیریت HSE با انطباق 59/31 درصد محدود و مدیریت نشده قلمداد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها