اثر تخریب محیط زیست (افت سطح آب های زیرزمینی) بر نابرابری درآمدی در شهرستان جیرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زابل- زابل- ایران

چکیده

تخریب محیط زیست و نابرابری درآمدی هر دو از چالش های جهانی هستند که مشترکات بسیاری دارند اما اغلب به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند. هدف از انجام این پژوهش اثر تخریب محیط زیست (افت سطح آب های زیرزمینی) بر نابرابری درآمدی در شهرستان جیرفت طی دوره 1370-1397 می باشد. جهت بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای پژوهش از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) و روش تصحیح خطا (ECM) استفاده گردید. نتایج نشان داد که در اثر افزایش جمعیت به میزان یک درصد، شاخص نابرابری درآمدی (ضریب جینی) در جیرفت به میزان 0/26 درصد کاهش می یابد. در اثر افزایش تخریب محیط زیست (افت آب های زیرزمینی) به میزان یک درصد، شاخص نابرابری درآمدی (ضریب جینی) در جیرفت به میزان 0/36 درصد کاهش می یابد. و در اثر افزایش تولید محصولات کشاورزی به میزان یک درصد، شاخص نابرابری درآمدی (ضریب جینی) در جیرفت به میزان 0/96 درصد افزایش می یابد. بر اساس نتایج به دست آمده ایجاد درآمد و فرصت استخدام افراد در بخش های کشاورزی، معدن و صنعت و خدمات برای کاهش فشار بر منابع طبیعی، توسط مسئولان دولتی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها