پیش بینی تغییرات فصلی عامل های جوی در بوم نظام اقلیم- زراعی کرج با استفاده از مدل گردش عمومی GCM-HadCM3

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسی تغییرات آتی خُرد اقلیم منطقه کرج، داده های آب و هوایی ایستگاه هواشناسی سینوپتیک کرج در دوره 2015-1995 به عنوان دوره پایه مورد استفاده قرار گرفت. داده های روزانه بارش، دمای حداقل و حداکثر و تابش با کمک مدل گردش عمومی GCM-HadCM3 تحت سناریو های انتشار توسط نرم افزار لارس شبیه سازی شدند. بیشترین افزایش میانگین دمای هوا به میزان 2 درجه سلسیوس در دوره 2065-2046 برای سناریوهای A2 و A1B و بیشترین افزایش اختلاف بارش به میزان 13 درصد در دوره 2030-2011 برای سناریو A1B تحت اثرات منفی تغییر اقلیم پیش بینی گردید. میانگین شاخص خشکی سالانه برای منطقه کرج در دوره پایه (2015-1995) به میزان 40/0 برآورد گردید. براساس نتایج رگرسیون خطی در یک دوره 22 ساله، سرعت شاخص خشکی به میزان 002/0 و تغییرات شاخص خشکی سالانه بین 01/0 تا 05/0 اندازه گیری شد. بنابراین با روند تغییر اقلیم از شرایط خشک و نیم خشک به شرایط خشک، اتخاذ تدابیر سازگاری نقش عمده ای در بهره وری اقتصادی از منابع آبی و پایداری بوم نظام اقلیم-زراعی منطقه کرج خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها