بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه مدیریت پسماند در دانشگاه ها با رویکرد مدیریت سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده محیط زیست، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

چکیده

مدیریت سبز یکی از عوامل اصلی توسعه پایدار و ارتقای سطح عملکردی سازمانی است. ازاین‌رو، توسعه مدیریت پسماند در دانشگاه با رویکرد مدیریت سبز می‌تواند به بهبود وضعیت محیط زیستی و همچنین کیفیت شاخص‌های پایداری دانشگاه کمک کند. در این مطالعه سعی بر آن است تا با مستندسازی و بررسی وضعیت عناصر موظف مدیریت پسماند در دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فن‌آوری‌های پیشرفته به عنوان یک نمونه از دانشگاه‌های ایران بررسی شود. بدین منظور ابتدا با بازدید از واحدهای مختلف دانشگاه مانند فضاهای اداری، آموزشی، تأسیسات، آزمایشگاه‌ها، خوابگاه‌های دانشجویی، سلف و آشپزخانه و محوطه دانشگاه وضعیت عناصر موظف مدیریت پسماند بررسی و راهکارهای اجرای، مدیریتی و آموزشی متناسب با مشکلات پیشنهاد شدند. در ادامه به‌منظور بررسی اولویت شاخص‌های اثرگذار بر عناصر موظف مدیریت پسماند در دانشگاه‌ها با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و مقایسات زوجی انجام‌شده راهکارهای پیشنهادی دسته‌بندی، اولویت‌بندی و جهت شروع اقدامات آتی در سه دسته‌بندی اقدامات آموزشی، اجرایی و مدیریتی موردبحث قرار گرفتند. به طور خلاصه، جانمایی و ایجاد سایت ذخیره موقت پسماندهای ویژه و برنامه ریزی اجرایی آن و همچنین، برگزاری دوره‌های آموزشی دانشجویان، کارکنان و اساتید از مهمترین اقدامات پیشنهادی برای شروع بهبود وضعیت مدیریت پسماند در دانشگاه هستند.

کلیدواژه‌ها