بررسی تاثیر عملیات اصلاحی بر خاک مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی شهرستان اشکذر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یزد

2 دانشگاه یزد

3 اداره کل منابع طبیعی یزد

چکیده

اصلاح اراضی مرتعی و بیابانی سلسله عملیاتی است که جهت افزایش بازدهی تولید و اصلاح خاک با رعایت شرایط اکولوژیکی در هر منطقه به مورد اجرا گذارده می‌شود. در تحقیق حاضر تاثیر عملیات اصلاحی (احداث فارو) در عرصه های بیابانی اشکذر استان یزد بر خاک مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تعداد 10 نمونه خاک در داخل فاروها و 10 نمونه در منطقه شاهد از عمق 0 تا 30 سانتیمتری برداشت و پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک در آزمایشگاه استخراج گردید. داده ها با آزمون تی مستقل با نرم افزار SPSS16 مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد از نظر خصوصیات فیزیکی خاک درصد شن در سطح احتمال 1 درصد دارای تفاوت معنی دار بین عرصه عملیات اصلاحی و عرصه شاهد می باشد. بقیه پارامترهای فیزیکی که شامل درصد سیلت و رس می باشند، تفاوت معنی داری را نشان نداد. از نظر خصوصیات شیمیایی خاک پارامترهای EC، میزان سدیم (میلی اکی والان بر لیتر)، نسبت جذب سدیم (SAR) و نسبت سدیم تبادلی (ESP) دارای تفاوت معنی دار در سطح احتمال 1 درصد بین عرصه شاهد با عملیات اصلاحی می باشند.

کلیدواژه‌ها