بررسی تاثیر آزادی سیاسی و اقتصادی بر انتشار CO2 و آزمون منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای ایران همسایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

مطالعات زیادی نشان داده‌‌اند که رابطه بین انتشار CO2 و رشد اقتصادی به شکل U وراونه بوده و برخی دیگر نیز به نبود رابطه مشخصی بین رشد اقتصادی و انتشار CO2 اذعان دارند. در این تحقیق از متغیرهای تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ رشد جمعیت، مصرف انرژی به همراه دو متغیر آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی استفاده شد تا نشان داده شود آزادی سیاسی و اقتصادی چگونه CO2 را در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتش در کشورهای همسایه ایران تحت تاثیر قرار می‌دهد. با استفاده از روش داده‌های تابلویی با اثرات تصادفی در طول دوره 2005- 2015 رابطه آزادی سیاسی و اقتصادی با انتشار CO2 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که آزادی سیاسی تاثیر منفی و معنادار و آزادی اقتصادی تاثیر غیر معناداری بر انتشار CO2 دارند. همچنین منحنی زیست محیطی کوزنتس در این کشورها صادق می‌باشد. مصرف انرژی تاثیر مستقیم و معناداری بر انتشار CO2 داشته در حالی‌که نرخ رشد جمعیت اثر معناداری نداشت.

کلیدواژه‌ها