بررسی تغییرات توابع توزیع احتمال طبقات قطر، ارتفاع و تاج پوشش درختان تحت تأثیر جهت دامنه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تبریز

چکیده

در این پژوهش تغییرات توابع توزیع احتمال قطر برابر سینه، ارتفاع و سطح تاج پوشش درختان در توده‌های طبیعی ارسباران مورد مطالعه قرار گرفت. به‌این منظور شش هکتار از توده‌های خالص‌این گونه در منطقه‌ای کاملاً حفاظت شده انتخاب و آماربرداری صد درصد شد. در مجموع 625 پایه درخت ممرز (262 پایه در دامنه شمال غربی) و (363 پایه در دامنه شمال غربی) آماربرداری شد. توابع توزیع بتا، گاما، لگ نرمال، نرمال، نمایی و ویبول به‌روش بیشینه درست نمایی و با آزمون‌های کولموگروف-اسمیرنوف و اندرسون-دارلینگ برازش شدند. نتایج نشان دادکه توزیع بتا برای مشخصه قطر برابر سینه در هر دو جهت دامنه، تابع توزیع لگ نرمال در دامنه شمال غربی و توزیع نرمال در جهت دامنه شمال شرقی برای مشخصه ارتفاع درخت، توابع گاما و بتا در جهت دامنه شمال غربی و تابع بتا در جهت شمال شرقی به‌عنوان مناسب‌ترین توابع نشان داده شدند. بررسی مقایسه میانگین‌های مشخصه‌ها بر اساس آنالیز ANOVA نیز نشان داد درختان در دو دامنه مورد مطالعه از نظر قطر برابر سینه اختلاف معنی‌داری نداشتند ولی ار نظر ارتفاع و سطح تاج پوشش دارای اختلاف معنی‌دار بودند که‌این موضوع سبب اختلاف در توابع توزیع احتمال نیز شد.

کلیدواژه‌ها