اثرات فضایی توسعه بخش کشاورزی بر کیفیت محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تبریز

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

در این مطالعه اثر فضایی توسعه بخش کشاورزی بر انتشار گاز دی اکسید کربن با استفاده از مدل داده‌های تلفیقی فضایی و استان‌های ایران و منحنی زیست‌محیطی کوزنتس در بازه‌ی زمانی 1397-1382 برآورد و تحلیل می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که سرریزهای فضایی آلاینده دی اکسید کربن قادر به توضیح انتشار دی اکسید کربن در استان‌ها می‌باشند. شکل منحنی کوزنتس بخش کشاورزی برای گاز دی اکسید کربن از شکل U معکوس تبعیت می‌کند. درحال حاضر استان‌های ایران در قسمت صعودی منحنی زیست محیطی کوزنتس قرار دارند و هنوز به حد آستانه‌ای این منحنی نرسیده‌اند. قدرمطلق ضریب مجذور لگاریتم تولید ناخالص داخلی کوچکتر از قدرمطلق ضریب لگاریتم مجذور تولید ناخالص داخلی است. همچنین نتایج حاکی از اثر مثبت فضایی مصرف انرژی، جمعیت و شهرنشینی بر انتشار آلودگی است. در این مطالعه اثر فضایی توسعه بخش کشاورزی بر انتشار گاز دی اکسید کربن با استفاده از مدل داده‌های تلفیقی فضایی و استان-های ایران و منحنی زیست‌محیطی کوزنتس در بازه‌ی زمانی 1397-1382 برآورد و تحلیل می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که سرریزهای فضایی آلاینده دی اکسید کربن قادر به توضیح انتشار دی اکسید کربن در استان‌ها می‌باشند.

کلیدواژه‌ها