فلوئوراید در آب های زیرزمینی و بیماری فلوئوروسیس دندانی در رومشکان، غرب استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 پژوهشکده سازمان انرژی اتمی

چکیده

هدف از این مطالعه تاثیر غلظت فلوئور در آب های آشامیدنی بر بیماری فلوئوروسیس دندانی با استفاده از تخمین غلظت بهینه فلوئور و مقدار مصرفی آن در گروه های سنی می‌باشد. برای ارزیابی رابطه بین غلظت فلوئور و رخداد فلوئوروسیس در آب‌های زیرزمینی ، 19 نمونه آب زیرزمینی و 19 نمونه خاک جهت تعیین اسیدیته آن به روش استاندارد جمع‌آوری شد. 42 درصد نمونه های آب غلطت بالاتر از 5/1 میلی گرم بر لیتر استاندارد سازمان بهداشت جهانی بود. دوز بهینه مصرف فلوئور 71/0 میلی گرم بر لیتر محاسبه شد و با در نظر گرفتن فلوئور موجود در نمونه های آب، مقدار جذب فلوئور در گروه های سنی بزرگسالان، کودکان و نوزادان به ترتیب، 03/0، 09/0 و 21/0 تعیین شد، این در حالی است که کمینه ریسک 05/0 ‌میلی‌گرم بر کیلوگرم در روز است.
هدف از این مطالعه تاثیر غلظت فلوئور در آب های آشامیدنی بر بیماری فلوئوروسیس دندانی با استفاده از تخمین غلظت بهینه فلوئور و مقدار مصرفی آن در گروه های سنی می‌باشد. برای ارزیابی رابطه بین غلظت فلوئور و رخداد فلوئوروسیس در آب‌های زیرزمینی ، 19 نمونه آب زیرزمینی و 19 نمونه خاک جهت تعیین اسیدیته آن به روش استاندارد جمع‌آوری شد.

کلیدواژه‌ها