ارزشگذاری اقتصادی سیمای سرزمین با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه ی موردی: شهر همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 No.2.10 Nastaran Zaare Razmjubin Fath Sadr Highway- Tehran

2 گروه محیط زیست

3 گروه مرتع و آبخیز داری

4 کارشناس محیط زیست

چکیده

سیمای سرزمین، چیدمانی است که در آن ترکیبی از اکوسیستم‌های محلی یا کاربری‌های سرزمین در یک منطقه و در فرم مشابهی تکرار شده-اند. به منظور مدیریت صحیح سیمای سرزمین در برنامه‌های اقتصادی نیاز است اجزای فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی با هم در نظر گرفته شود. این مطالعه به ارزش‌گذاری اقتصادی سیمای سرزمین شهر همدان با کمک سنجه‌های سیمای سرزمین می‌پردازد. به منظور بررسی مطلوبیت سیمای سرزمین از شاخص‌های بصری قابل درک برای عموم مردم، شامل شاخص تنوع و یکنواختی سیمای سرزمین و گسستگی و پیوستگی کاربری‌ها و نیز مساحت کاربری‌ها استفاده شد. برای ارزش‌گذاری اقتصادی سیمای سرزمین از روش ارزش‌گذاری مشروط و به منظور تعیین تمایل به پرداخت افراد از مدل لاجیت استفاده شد. متوسط تمایل به پرداخت ماهیانه هر خانوار برای حفظ سیمای سرزمین 49850 ریال برآورد شده است. ارزش کل سیمای سرزمین شهر همدان برابر با 92.211 میلیارد ریال است و ارزش سالیانه هر هکتار از سیمای سرزمین شهر همدان 13میلیون ریال می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که سیمای سرزمین شهر همدان دارای ارزش اقتصادی قابل توجهی است که این ارزش لزوم حفظ آن را برای سیاست‌گذاران و برنامه ریزان توجیه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها