مدل سازی نقش اقلیم در پراکنش کنه تارتن دولکه‌ای: مطالعه موردی استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترا تخصصی هواشناسی، تهران

2 بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

چکیده

کنه تارتن دو لکه‌ایTetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) یکی از آفات همه جا‌گیر بوده که به بسیاری از گیاهان در مزارع، باغ‌ها وگل‌خانه‌ها خسارت وارد می‌کنند. با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی (Maxent) پراکنش کنه تارتن دو لکه‌ای در 70 ایستگاه (باغ‌های میوه) استان تهران انجام شد. در کار حاضر مدل‌سازی پراکنش کنه تارتن دو لکه‌ای با استفاده از 6 متغیر اقلیمی به همراه رکوردهای حضور گونه تهیه شده است. برای ارزیابی نتیجه مدل‌سازی از تحلیل منحنی ROC برای نقاط حضور استفاده شد. با بهره‌گیری از آزمون جک نایف مشخص شد متغیرهای بارش گرم‌ترین فصل سال و حداکثر دمای گرم‌ترین ماه سال برای پراکنش کنه تارتن دو لکه‌ای استان تهران نقش بسزایی داشته که بارش گرم‌ترین فصل سال از اهمیت بیشتری برخوردار است. مقدار میانگین شاخص سطح زیر منحنی برابر 75/0 بدست آمد که نشان می دهد مدل مکسنت بدست آمده برای کنه تارتن دو لکه‌ای از دقت کافی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها