تحلیل ابعاد زیست‏ محیطی نظام کشاورزی ارگانیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در ادبیات علمی، دیدگاه‏ها و نتیجه‏گیری‏ها در مورد نقش کشاورزی ارگانیک برای توسعه پایدار جهانی متفاوت بوده و برخی از پژوهشگران نظام کشاورزی ارگانیک را ناکارآمد و محبوبیت آن را به طور عمده ناشی از ایدئولوژی می‏دانند و برخی دیگر معتقدند کشاورزی ارگانیک، در کنار راهکارهای دوستدار محیط‏زیست، پتانسیل بزرگی در جهت تغذیه جمعیت درحال رشد دارد. در همین راستا، این پژوهش بر مبنای پارادایم کیفی به تحلیل فرصت‏ها و تهدید‏های نظام کشاورزی ارگانیک از دیدگاه پژوهشگران مراکز تحقیقات کشاورزی پرداخت و جمع‏آوری داده‏ها نیز از طریق مصاحبه نیمه‏ساختار یافته با 28 نفر از پژوهشگران، با رویکرد نمونه‏گیری هدفمند و روش نمونه‏گیری گلوله برفی انجام شد. یافته‏های پژوهش نشان داد که در کل، فرصت‏های نظام کشاورزی ارگانیک شامل «حفظ و تقویت خاک»، «بهبود آب و هوا و تنوع زیستی» و «روش‏های زیست‏محیطی مناسب» می‏باشند، که در نهایت، منجر به «حفظ محیط‏زیست» می‏شوند و تهدیدهای این نظام کشاورزی نیز «مسایل سیاست‏گذاری و زیربنایی»، «مسایل دانشی، نگرشی و مهارتی» و «آلودگی‏ زیست‏محیطی با تغییر کاربری اراضی» را دربرمی‏گیرند، که در نهایت منجر به «تخریب محیط‏زیست» می‏شوند.

کلیدواژه‌ها