بررسی عوامل مؤثر بر تخریب تالاب با توجه به معیارهای پشتیبان تصمیمگیری سیپا با رویکرد دلفی فازی (مطالعه موردی: تالاب امیرکلایه، استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی

2 کارشناس پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

چکیده

با توجه به این که تالاب‌ها حد فاصل آب و خشکی هستند، از اهمیت زیادی برای امرار معاش جوامع محلی اطراف، برخوردار می باشند. هدف از این تحقیق تعیین عوامل مؤثر بر تخریب تالاب امیرکلایه واقع در استان گیلان می باشد. معیارهای مورد نظر بر اساس اهداف سیپا در نظر گرفته شده است که شامل 4 معیار ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهی افزایی می باشد. معیار ارتباطات شامل 6 زیرمعیار، معیار آموزش شامل 5 زیرمعیار، معیار مشارکت با 3 زیرمعیار و معیار آگاهی افزایی با 6 زیرمعیار مورد بررسی قرار گرفتند. با بهره گیری از تکنیک دلفی فازی، معیارها و زیرمعیارها اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد بخشی نگری سازمان های ذی نفع، عدم آشنایی به ضوابط و رژیم حقوقی تالاب امیرکلایه، عدم توجه و تکیه بر دانش بومی منطقه، کمبود آگاهی از ارزش ها و کارکردها و تهدیدهای تالاب و عدم اصلاح و به روز رسانی قوانین بازدارنده (مانند جرایم و مقررات مربوطه) از مهم ترین عوامل مؤثر شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها