بررسی نقش هویت، نگرش‌های زیست‌محیطی و جو روانشناختی سبز در ایجاد رفتار شهروندی زیست‌محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت رفتارسازمانی، دانکشده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار گروه بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هویت ‌زیست‌محیطی، نگرش‌های زیست‌محیطی و جو روانشناختی سبز در ایجاد رفتار شهروندی زیست‌محیطی انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این مطالعه 212 نفر از کارکنان شهرداری شیراز است که به روش نمونهگیری در‌ دسترس انتخاب شدند. منظور تحلیل داده‌ها، روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS‌2 مورد استفاده قرار گرفت. جهت سنجش روایی از روایی همگرا بهره گرفته شد و به منظور برازش پایایی، آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت و ضریب آن برای تمام سازه‌های پژوهش بیشتر از 0/7 می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که هویت زیست‌محیطی و نگرش‌های زیست‌محیطی بر جو روانشاختی سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج پژوهش اثر مثبت و معنادار جو روانشاختی سبز و رفتار شهروندی زیست‌محیطی را تأیید کرد. همچنین جو روانشاختی سبز رابطه میان هویت زیست‌محیطی و رفتار شهروندی زیست‌محیطی را میانجی‌گری نمی‌کند، ولی رابطه میان نگرش‌های زیست‌محیطی و رفتار شهروندی زیست‌محیطی را میانجی‌گری می‌کند.

کلیدواژه‌ها