بررسی رابطه فردگرایی و شهریت با دغدغه محیط زیستی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 استاد جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی و مدیر قطب جامعه شناسی سلامت دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

3 مدرس گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

مفهوم دغدغه محیط زیستی از زوایای مختلفی بررسی شده اما در سالهای اخیر با تفکیک آن از مفاهیمی نظیر نگرش، آگاهی و هوشیاری به شکلی مستقل به عنوان متغیری متشکل از مفاهیم عینی و ذهنی در قالب ابعاد افقی و عمودی بررسی می شود. پژوهش حاضر براساس نظر شافرین مولفه های سازنده بعد افقی دغدغه محیط زیستی شامل: محرک احساسی، مولفه شناختی، اراده رفتاری و رفتار عملی را در ارتباط با متغیرهای مستقل بررسی می‌کند. جامعه آماری تحقیق دانشجویان دانشگاه تبریز و نمونه آماری آن با استفاده از فرمول کوکران 387 نفر تعیین شده و با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تمام دانشکده های دانشگاه بررسی شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد نگرش زیست محیطی، و پرسشنامه های فردگرایی "شولراف" و شهریت "مک دِید و اِدیر" است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های متناسب با سطح سنجش متغیرها از طریق نرم افزار SPSS انجام شده و یافته‌های تحقیق نشان می دهد میانگین دغدغه محیط زیستی 17/37 و برحسب جنسیت پاسخگویان متفاوت است. همچنین یافته‌ها نشان می دهد، فردگرایی با ضریب رگرسیون استاندارد 154/0 و شهریت با ضریب استاندارد 116/0 به ترتیب بیشترین اثرات مثبت و معنادار را بر میزان دغدغه محیط زیستی دانشجویان دارند.

کلیدواژه‌ها