ارزیابی خشکسالی استان گیلان در دوره 2030-2011 با استفاده از خروجی مدل‌های گردش عمومی جو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی

2 مدیر گروه جغرافیادانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش، در ابتدا پارامترهای اقلیمی تاثیرگذار بر روی خشکسالی توسط یک مدل مولد داده های آب و هواشناسی به نام LARS-WG برای استان گیلان ریز مقیاس شدند. پس از انتخاب مدل گردش عمومی جو و سناریوی منطبق تر با شرایط اقلیمی منطقه، خروجی های مدل منتخب جهت بررسی وضعیت خشکسالی منطقه در دوره 2030-2011 مورد استفاده قرار گرفتند. ارزیابی خشکسالی برای دو دوره پایه (2010-1992) و دوره پیش بینی (2030-2011) توسط روش TOPSIS صورت گرفت. پس از اعتبارسنجی روش پیشنهادی، عمل پهنه بندی خشکسالی برای دو دوره مذکور با استفاده از روش درون یابی در محیط GIS انجام گرفت. نتایج نشان داد که در قسمتهای مرکزی شهرستان رشت و در بخشهای غربی شهرستانهای آستارا و تالش در دوره 2030-2011 نسبت به دوره پایه بر وسعت مناطقی که از شاخص خشکسالی پایین تری برخوردار هستند افزوده خواهد گردید و انتظار می رود که در آینده شاهد خشکسالی های بیشتری در مناطق مذکور باشیم.

کلیدواژه‌ها