تأثیر پیامدهای مصرف سموم شیمیایی بر نگرش سیب‌زمینی‌کاران نسبت به کشت ارگانیک (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل).

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 دکتری توسعه کشاورزی، مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

4 عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، کشاورزی، کرج، ایران. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

چکیده

کشاورزی ارگانیک یکی از مهم‌ترین نظامهای زراعی است که به سرعت در سراسر جهان در حال گسترش است. علت اصلی این توجه به کشاورزی ارگانیک ضرورت تولید محصولات کشاورزی سالم وعاری از مواد شیمیایی است. هدف اصلی این تحقیق، تاثیر پیامدهای مصرف سموم شیمیایی بر نگرش سیب‌زمینی‌کاران نسبت به کشت ارگانیک است. روش تحقیق، توصیفی و پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری، شامل کلیه سیب‌زمینی‌کاران در شهرستان اردبیل بود (6380) نفر که حجم نمونه به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای و با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 230 نفر تعیین شد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای بود که برای سنجش روایی آن از روش روایی تشخیصی با استفاده از شاخص (AVE) استفاده شد و حداقل آن 50/0 محاسبه گردید. برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی (CR) استفاده شد که حداقل مقدار آن 91/0محاسبه شد و مقدار آلفای 88/0 برای ابزار تحقیق نیز حاکی از پایایی آن بود. یافته‏ها نشان داد که اکثریت کشاورزان نگرش نسبتاً مثبتی نسبت به کشاورزی ارگانیک داشتند. یافته‌های مدل معادلات ساختاری نشان داد بین دانش و منابع اطلاعاتی با نگرش سیب‌زمینی‌کاران نسبت به کشاورزی ارگانیک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین این متغیرها، درمجموع44 درصد از تغییرات واریانس نگرش سیب‌زمینی کاران نسبت به کشاورزی ارگانیک را پیش‌بینی کردند

کلیدواژه‌ها