بررسی حضور میکروپلاستیک‌ها در رسوبات سطحی سواحل دریای خزر (مطالعه موردی ساحل فرح‌آباد ساری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست کرج

2 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

چکیده

مقاله حاضر در راستای آشکارسازی میکروپلاستیک‌های موجود در سواحل دریای خزر، میزان فراوانی آن‌ها را موردبررسی قرار می‌دهد. به‌منظور تخمین فراوانی و توزیع میکروپلاستیک‌ها بر اساس اندازه، شکل و رنگ، رسوبات شنی ساحل ایستگاه فرح‌آباد ساری در فصول زمستان سال ۱۳۹۶ و بهار و تابستان سال ۱۳۹۷ موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهند میکروپلاستیک‌ها در سواحل در اندازه ا الی ۴/۵ میلی‌متر دارای فراوانی بیشتری نسبت به ذرات ۵≤ میلی‌متر هستند. اشکال مختلف میکروپلاستیک‌ها ازجمله: فوم‌ها دارای فراوانی ۵۴۳ عدد در مترمربع در منطقه فرح‌آباد بودند. رنگ سفید در بین کلیه اشکال و میکروپلاستیک‌های از نوع پلی‌استیرن، نایلون و پلی‌پروپیلن دارای بیشترین فراوانی در منطقه بودند. میکروپلاستیک‌ها به‌صورت پراکنده و نامتوازن در خط ساحلی دریای خزر وجود دارند. این ذرات در طول سواحل به علت نزدیک بودن منابع آلوده‌کننده به دریای خزر ازجمله فاضلاب‌های صنایع، پسماندهای شهری، اماکن گردشگری و مناطق مسکونی که حریم دریایی را رعایت ننموده‌اند، ایجاد شده‌اند.

کلیدواژه‌ها