پیش‌بینی رفتار مسئولانه زیست‌محیطی و مشارکت در حفاظت از محیط‌زیست بر اساس باورهای زیست‌محیطی دانشجویان با میانجی‌گری نگرش زیست‌محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سمنان (434 نفر) در سال تحصیلی 98-1397 بود. شرکت‌کنندگان 204 نفر از دانشجویان بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. همه آن‌ها پرسش‌نامه‌های باورهای محیط‌زیستی، نگرش محیط‌زیستی، مشارکت در حفاظت از محیط‌زیست، رفتار مسئولانه محیط‌زیستی را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS19 و Lisrel 8.5 و با روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که باورهای محیط‌زیستی اثر معناداری بر مشارکت در حفاظت از محیط‌زیست دانشجویان ندارد، اما با میانجی‌گری نگرش محیط‌زیستی اثر غیرمستقیمی بر مشارکت در حفاظت از محیط‌زیست ایفا می‌کند. باورهای محیط‌زیستی اثر مستقیم و معناداری بر رفتار مسئولانه محیط‌زیستی دانشجویان ایفا می‌کند و همچنین با میانجی‌گری نگرش محیط‌زیستی اثر غیرمستقیم و معناداری بر رفتار مسئولانه محیط‌زیستی دانشجویان دارد. باورهای زیست‌محیطی به‌طور مستقیم و باواسطه نگرش محیط‌زیستی می‌‌تواند رفتار مسئولانه محیط‌زیستی و مشارکت در حفاظت از محیط‌زیست را تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها