بررسی فلزات سنگین سرب، کادمیوم و آرسنیک در برگ و میوه درختان زیتون مناطق صنعتی و حاشیه بزرگراه‌های اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.

2 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.

3 دکترای جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

درخت زیتون بواسطه همیشه سبز بودن در مناطق صنعتی و شهری بعنوان فضای سبز کشت گردیده است. از این رو احتمال آلودگی میوه زیتون به عناصر سنگین وجود دارد. جهت بررسی وضعیت آلودگی درختان زیتون، مناطق معدن سرب و روی باما، معدن آهک، حاشیه فولادشهر، پالایشگاه اصفهان، و حاشیه بزرگراه های پرتردد اصفهان انتخاب و از خاک، آب آبیاری، برگ و میوه درختان زیتون نمونه‌برداری صورت گرفت. نمونه های برگ و میوه از درختان سالم با سن و واریته یکسان انتخاب و برداشت شد و میزان سرب، کادمیم و آرسنیک برگ و میوه زیتون در حد تشخیص دستگاه اتمیک اندازه گیری گردید. مابین عناصر سنگین تنها کادمیم در گوشت میوه ردیابی گردید، که می‌تواند بدلیل پویایی این عنصر و پتانسیل بالای آن جهت آلوده سازی محصولات غذایی باشد، در تمامی مطالعات توجه به عنصر کادمیم بایستی بصورت ویژه باشد، مطلب اخیر می تواند حاکی از آلودگی کمتر منابع آب، خاک و گیاه در مناطق با تردد وسایل نقلیه، صنایع و جمعیت بسیار کمتر باشد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت جهت ایجاد فضای سبز در مناطق صنعتی، حاشیه راهها و معابر شهری از کاشت درختان زیتون و دیگر درختان مثمر که مصرف خوراکی دارند، خودداری شود.

کلیدواژه‌ها