مدلسازی و تخمین ارتفاع رواناب با استفاده از رویکرد SCS در بستر GIS (مطالعه موردی: شهر شاهدشهر شهریار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه، الگوریتم پیشنهادی محاسبه پتانسیل سیلاب، با تلفیق اطلاعات مرتبط با گروه هیدرولوژیکی خاک و نوع کاربری اراضی منطقه، شماره منحنی (CN) که یکی از موثر ترین پارامترها در رویکرد ارائه شده توسط سازمان حفاظت خاک آمریکا (SCS) می‌باشد، را محاسبه می‌نماید. پتانسیل وقوع رواناب در محدوده سپس با در نظر گرفتن پارامتر CN، حداکثر مقدار نگاهداشت سطحی خاک و میزان بیشینه محتمل بارش در بازه زمانی 24 ساعته، تخمین می‌گردد. نقشه‌ CN از شماره منحنی 67 تا 87 (میانگین 77.67) در شش کلاس و ارتفاع رواناب نیز از 55.47 تا 103.44 (میانگین 80.36 برای کل محدوده) در 6 کلاس آماده سازی گردید. نتایج گویای پتانسیل بالای وقوع سیلاب در منطقه مورد مطالعه می‌باشد، به گونه ای که محدوده بالا دست نسبت به محدوده پایین دست حوضه پتانسیل وقوع رواناب بالاتری دارد. لذا به منظور کاهش ریسک وقوع سیلاب و به حداقل رساندن خسارات ناشی از آن، ارائه تمهیدات کنترلی و مدیریت سیلاب در این منطقه پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها