پتانسیل سنجی سایت دفن بهداشتی پسماندهای عادی با روش تلفیقی Fuzzy- ANP در محیط GIS(مطالعه موردی: شهرستان شاهین‌دژ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی معماری دانشگاه تبریز ایران

2 دانشجوی دکتری سنجش از دور و اطلاعات جغرافیایی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

امروزه محل دفع مناسب پسماندهای جامد به یکی ازچالش‌های اساسی زیست محیطی درروند پرشتاب شهرنشینی ایران محسوب می گردد. رهاسازی پسماند درحریم جاده‌ها، کاربریهای کشاورزی موجب تخریب منظر، آلودگی زمینهای کشاورزی، آبهای سطحی وزیرزمینی می گردد. این تحقیق باهدف سنجش پتانسیل محل دفن زباله‌های عادی، معیارهای زیست محیطی رادر یافتن مکان مناسب محل دفن بکار میگیرد. محدوده مطالعاتی شهرستان شاهیندژ بوده که میزان تولیدپسماند فسادپذیر آن بالغ بر 35 تن درروز است و در سال نیازمند 5/1 هکتار فضا بوده که درطی یک دوره 15 ساله محدوده ای معادل 25 هکتار اشغال می کند. برای یافتن مناطق مستعد دفن پسمانداز تلفیقFuzzy-ANP در محیط‍های نرم افزاری ArcGIS وSupperDecision بهره گرفته، با لحاظ استانداردهایی نظیر شرایط زیست محیطی، زمین شناسی اعمال محدودیتهایی نظیر مناطق حفاظت شده طبیعی، منابع آبی، کشاورزی در جهت جستجو برای دستیابی به بهترین محل انجام گرفت. نتایج تحقیق دو اولویت بدست داد: اولویت اول فقط یک محل با مساحت بالای 25 هکتار و اولویت دوم چهار محدوده مختلف رادربرگرفت. با اعتبارسنجی محلها با معیارهای انتخابی، سه محل شاخصهای لازم رااخذ نمودند. در نهایت با طبقه بندی مجدد محل واقع شده درشرق شهرمحمودآباد از دومورد دیگربهتر تشخیص داده شد. تلفیقFuzzy-ANP از نوآوری تحقیق بوده که نتایج منعطفی بدست داد.

کلیدواژه‌ها