سنجش و ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در نواحی روستایی شهرستان مسجدسلیمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کیفیت زندگی، مفهومی برای نشان دادن میزان رضایت فرد از زندگی و به عبارتی معیاری برای تعیین رضایت و نارضایتی افراد و گروه‌ها از ابعاد مختلف زندگی است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و سنجش شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و محیطی کیفیت زندگی در نواحی روستایی شهرستان مسجدسلیمان انجام شده است. این تحقیق از نوع توصیفی–تحلیلی است، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه جمع‌آوری داده‌ها، میدانی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق، خانوارهای روستاهای شهرستان مسجدسلیمان است و به کمک فرمول کوکران، 400 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری (توصیفی و استنباطی) و نرم‌افزارهای IBM SPSS Statistics v 22 و EXCEL 2013 استفاده شد. نتایج استنباطی پژوهش نشان داد که همبستگی مثبت و معنی‌ داری میان همه ابعاد کیفیت زندگی خانوارهای روستایی وجود دارد. بالاترین همبستگی میان ابعاد اقتصادی و اجتماعی و پایین‌ترین همبستگی میان ابعاد اقتصادی و محیطی کیفیت زندگی بود.

کلیدواژه‌ها