تعیین تجمع فلزات سنگین درخاک و گیاهان اطراف معادن و زیست دسترس پذیری آنها ( مطالعه موردی معدن سرب نخلک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند ، ایران.

2 'گروه محیط زیست، واحد دماوند ، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

3 گروه محیط زیست، واحد دماوند ، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

4 گروه پژوهشی مهندسی آب و محیط زیست، پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر، دانشگاه گیلان

چکیده

معادن و بهره برداری از آنها اثرات متعددی بر محیط زیست دارد. عناصر سنگین از طریق معدنکاوی، فرآوری کانسنگها و سدهای باطله وارد محیط میشوند. فلزات سنگین از طریق خاک جذب گیاهان شده و وارد زنجیره غذایی میگردند.معدن سرب نخلک با قدمت 2000 ساله درشرق نائین واقع شده است. در این پژوهش میزان عناصر سنگین در خاک اطراف معدن سرب نخلک بررسی شده است. تجمع فلزات سنگین در گیاهان بومی منطقه و همچنین زیست دسترس پذیری آنها مشخص شده است.بدین منظور 10 ایستگاه برای نمونه برداری خاک ناحیه معدنی و 10 ایستگاه جهت خاک سد باطله تعیین شد و با استفاده از جذب اتمی میزان فلزات سنگین در آنها بررسی گردید. از آلوده ترین مناطق نمونه برداری گیاهان صورت پذیرفت. زیست دسترس پذیری با استفاده از محلول EDTA شبیه سازی گشت. از میان گیاهان کلیر، خرزهره و خارشتر بیشترین تجمع در کلیر دیده شد. زیست دسترس پذیری کادمیم از تمامی فلزات سنگین بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها