تاثیر پسماند در شیوع بیماری‌های واگیردار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران

2 کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

3 Tehran

4 دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده

جهان امروز، با گسترش جمعیت، رشد جوامع شهری، افزایش مصرف و متعاقبا با آنها شاهد افزایش پسماند و بـه تبع آن شـاهد مشکلات محیط‌زیستی بی‌شماری است. زیرا بی‌توجهی به مدیریت صحیح پسماند، احتمال بروز و شیوع بیمار‌ی‌های مختلف را افزایش می‌دهد. بر همین اساس، مطالعه حاضر در پی شناسایی نقش پسماندها در شیوع بیماری‌های واگیردار با استفاده از تکنیک دلفی فازی بوده است. نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بوده است که براساس نظرات کارشناسان و خبرگان در این مطالعه حاکی از آن بوده که در بین شاخص‌های در نظر گرفته پس از تایید خبرگان، براساس میانگین قطعی بدست آمده، بیشترین میزان موافقت خبرگان بـا مولفه‌های انتقال بیماری از طریق سوزاندن پسماند، انتقال بیماری در مراحل جمع آوری، جابجایی، حمل و نقل و بی‌خطر سازی پسماند و انتقال بیماری‌ها از طریق زباله‌گردی بوده و کمترین میزان موافقت بـا مولفـه‌ی انتقال بیماری از طریق تخلیه پساب‌های تصفیه‌نشده در رودخانه‌ها می‌باشد. از این‌رو، به منظور به حداقل رساندن تأثیرات منفی پسماند بر محیط‌زیست و سلامت انسان‌ها، بایستی بر مبنای اصول بهداشتی و بهسازی زیست‌محیطی پسماندهایی که منشاء انواع آلودگی هستند، در اسرع وقت مدیریت گردند.

کلیدواژه‌ها