استفاده از رگرسیون درختی برای بررسی پارامترهای موثر بر شکوفایی جلبکی در سواحل جنوب شرقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم زیستی، پژوهشکده علوم دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی

2 گروه زیست شناسی دریا، پژوهشکده علوم دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

3 گروه علوم زیستی، پژوهشکده علوم دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، تهران، ایران

چکیده

در طی سال‌های اخیر، موارد زیادی از وقوع شکوفایی جلبکی در سواحل جنوب شرقی ایران گزارش شده است که منجر به تلفات تعداد زیادی از آبزیان دریایی در این منطقه شده است. هدف از مطالعه حاضر، استفاده از رگرسیون درختی برای بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی و مواد مغذی لازم جهت شکوفایی جنس‌های مختلف فیتوپلانکتونی می‌باشد. بدین منظور، طی یک سال از 6 ایستگاه در 2 ترانسکت واقع در سواحل پسابندر و بریس نمونه‌برداری انجام شد. روند تغییرات pH، شوری، دما، اکسیژن محلول، غلظت نیترات، نیتریت، فسفات و سیلیکات با تراکم فیتوپلانکتون‌های غالب موردبررسی قرار گرفت. در طول مدت مطالعه 40 جنس از فیتوپلانکتون‌ها در منطقه موردمطالعه شناسایی شد که بیش از 95 درصد از تعداد کل سلول‌های مشاهده‌شده متعلق به 14 جنس فیتوپلانکتونی بود. نتایج نشان داد که افزایش pH احتمال کشند Gonyaulax و Rhizosolenia، افزایش دما احتمال کشند Leptocylindrus و افزایش شوری شرایط لازم برای کشند Mesodinium و Ceratium را فراهم می‌آورد. افزایش غلظت فسفات می‌تواند شرایط شکوفایی Chaetocerus را فراهم آورد. شرایط نیترات بیشینه نیز می‌تواند منجر به شکوفایی Prorocentrum شده و افزایش نیتریت نیز می‌تواند منجر به شکوفایی Rhizosolenia شود. افزایش غلظت سیلیکات شرایط مناسب را برای شکوفایی Nitzschia فراهم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها