کاهش متغیرهای ورودی در فرآیند مدل‌سازی خطر سقوط درختان خطرآفرین نارون با روش تجزیه و تحلیل مولفه‌های اصلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علو م زمین دانشگاه شهرکرد

2 علوم جنگل، دانشکده منابع، طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

3 علوم جنگل دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

چکیده

درختان می‌توانند یک طیف وسیعی از منافع زیست محیطی، ارزش‌های زیباشناختی، تاریخی و گردشگری و مزایای اجتماعی، فیزیولوژیکی و اقتصادی را در بر گیرند و از طرفی دیگر این درختان باعث مخاطرات محیطی می‌شوند. هدف از این پژوهش کاهش متغیرهای کم اهمیت با روش‌های معیارهای تشخیصی خطرآفرینی درختان و تجزیه و تحلیل مولفه‌های اصلی در فرآیند مدل‌سازی ریسک سقوط درختان خطرآفرین نارون مورد مطالعه با روش شبکه عصبی است. بدین منظور به جمع‌آوری متغیرهای کمی و کیفی درختان نارون در خیابان سیدعلیخان اصفهان با روش آماربرداری صد در صد این درختان در سال 1397 پرداخته شد. نتایج حاصل از عدم حذف و حذف متغیرهای قطر درخت و تماس با خطوط انتقال برق در مدل‌های پیش‌بینی سقوط درختان خطرآفرین نشان دهنده این مطلب است که متغیرهایی که طی فرآیند مطالعه حذف شده‌اند، تاثیر قابل توجهی در پیش‌بینی سقوط درختان خطرآفرین نداشته ولی حذف متغیرهای یاد شده، باعث افزایش دقت و کاهش تعداد تکرارهای آموزش شبکه برای رسیدن به شبکه بهینه می‌شود و زمان رسیدن به شبکه عصبی بهینه، را کاهش می‌دهد. بنابراین می‌توان استفاده از مدل‌سازی سقوط درختان به منظور مدیریت فضاهای سبز شهری را پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها