بررسی اثرات کادمیوم خاک بر غلظت عناصر غذایی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در حضور قارچ-ریشه آربوسکولار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محیط زیست

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

به منظور بررسی اثرات کادمیوم خاک بر غلظت عناصر غذایی در گیاه دارویی مرزه در حضور قارچ-ریشه آربوسکولار (Funneliformis mosseae) پژوهشی به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در 3 تکرار در گلخانه مرکز آموزش کشاورزی فارس- علی آباد کمین اجرا شد. فاکتور اول، فلز سنگین شامل شش سطح کادمیوم (شاهد، 5، 20، 40، 80 و 160 میلی‌گرم کادمیوم بر کیلوگرم خاک) و فاکتور دوم شامل قارچ-ریشه آربوسکولار در دو سطح (تلقیح و عدم تلقیح) بود. نتایج نشان داد که تاثیر کادمیوم بر غلظت عناصر غذایی در سطح آماری یک درصد معنی دار بود. با افزایش سطوح کادمیوم در خاک، درصد کلنیزاسیون ریشه، وزن تر، وزن خشک، غلظت عناصر غذایی آهن و روی در ریشه و اندام هوایی گیاه مرزه کاهش یافت. تیمارهای تلقیح شده با قارچ - ریشه آربوسکولار درصد کلینیزاسیون ریشه، وزن تر، وزن خشک، غلظت عناصر غذایی آهن و روی در ریشه و اندام هوایی گیاه مرزه نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. همچنین قارچ-ریشه آربوسکولار غلظت کادمیوم را در ریشه نسبت به تیمار شاهد افزایش داد اما تاثیری بر غلظت کادمیوم اندام هوایی نداشت. در واقع این قارچ سبب تجمع غلظت کادمیوم در ریشه گردید و از انتقال آن به اندام هوایی ممانعت نمود.

کلیدواژه‌ها