تولید کمپوست از پسماند جامد شهری در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهر سیرجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان،ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران

چکیده

آلودگی‌های ناشی از افزایش پسماند در شهرها و دفع آن به روش‌های سنتی، خطر بزرگی برای سلامت و بهداشت انسان و محیط زیست به‌شمار می‌رود. میانگین تولید پسماند سالیانه شهر سیرجان بالغ بر 150 تن می‌باشد که تا به امروز از روش‌های سنتی رهاسازی و دفن پسماند در بیابان برای دفع استفاده شده است. از‌این‌رو در تحقیق حاضر، با توجه به نتایج بدست آمده از تفکیک پسماند و حجم بالای پسماند آلی، مدیریت پسماند به روش کمپوست هوازی مورد ارزیابی قرار گرفت. پنج تیمار با ترکیبات مختلف برای تولید کمپوست در نظر گرفته شد، مشخصات فیزیکی و شیمیایی کمپوست‌های تولیدی مورد آزمون قرار گرفت و با استانداردهای مختلف بررسی شدند. با توجه به نتایج بدست آمده از کمپوست‌شدگی پسماند، مدیریت پسماند جامد شهری به روش کمپوست هم حجم قابل توجهی از نیاز به دفن پسماند را کم می‌کند و هم صرفه اقتصادی و سود‌ دهی مالی را به دنبال دارد. بنابراین جهت افزایش بازده اقتصادی، کاهش حجم لندفیل و مدیریت صحیح پسماند، روش کمپوست به عنوان یکی از روش‌های پیش‌رو در مدیریت پسماند شهری سیرجان توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها