پایش اثرات خشکسالی بر پوشش گیاهی در مناطق کوهستانی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای MODIS(مطالعه موردی: استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران

2 استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان،

4 گروه فنی و مهندسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثرات خشکسالی بر روی پوشش گیاهی است. برای شناسایی سال‌های خشک و مرطوب توسط SPI از داده‌های اقلیم 9 ایستگاه سینوپتیک استفاده شد. همچنین یک سری داده از همچنین از تصاویر ماهواره MODIS در بازه زمانی طولانی مدت استفاده شد و نقشه‌های NDVI تولید شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین SPI و NDVI همبستگی مستقیم و معناداری (R2 = 0.364) وجود دارد. در طول دوره مورد بررسی، بر اساس داده‌های SPI، سال‌های 2008 و 2016 به‌عنوان سال‌های خشک و مرطوب مشخص شدند. مقادیر SPI در سال مرطوب (2016) در سطح اطمینان 99% به‌طور قابل توجهی بالاتر از مقادیر سال خشک (2008) بود. نتایج نشان می‌دهد که طبقات ارتفاعی در سال‌های خشک نقش مهمی در مقادیر NDVI ندارد ولیکن در سال‌های مرطوب، با افزایش طبقات ارتفاعی مقدار NDVI نیز افزایش می‌یابد. نتایج نشان داد که تصاویر ماهواره MODIS می‌تواند برای پایش خشکسالی در مناطق کوهستانی مورد استفاده قرار گیرد و یافته های حاصل از آن برای اقدامات مدیریتی به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها