امکان‌سنجی استفاده از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب در آبیاری کنوکارپوس Conocarpus lancifolius

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 گروه منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابی پتانسیل استفاده از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب بوشهر در آبیاری گونه درختی کنوکارپوس است. برای بررسی وضعیت میکروبی بافت گیاه و شاخص‌های رشد آن، 2 تیمار شامل آبیاری با پساب شهری و آبیاری با آب شهر استفاده شد. 120 بوته کنوکارپوس، 90 نمونه با پساب و 30 نمونه با آب شهری، به مدت 6 ماه به روش آبیاری بارانی، آبیاری گردید. شاخص های رشد (طول و قطر ساقه) و کیفیت میکروبی برگ در انتهای هر ماه آبیاری اندازه گیری شد. پارامترهای pH با استفاده از pH meter ، هدایت الکتریکی با استفاده از EC meter، کلسیم و منیزیم با استفاده از آزمایشهای تیتریمتری تعیین گردید. غلظت آهن و منگنز با استفاده از دستگاه جذب اتمی شعله ای و غلظت فسفر فسفاتی و نیتروژن نیتریتی و نیتروژن نیتراتی با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر ماورای بنفش، کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی نیز با استفاده از روش استاندارد MPN تعیین گردید. نتایج نشان داد که در اثر آبیاری با پساب شهری شاخص‌های رشد بوته‌های کنوکارپوس به‌طور معنی‌داری بیش‌تر از آبیاری با آب شهر می‌باشد (0.05 >P). میزان آلودگی میکروبی پساب مورد استفاده کمتر از استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت استفاده مجدد در آبیاری فضاهای سبز شهری بود.

کلیدواژه‌ها