مقایسه شاخص های زیست محیطی در تولید نان سنگک و لواش در شهرستان اسلام آباد غرب، کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

2 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، الام، ایران.

3 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایلام.

چکیده

شاخص های زیست محیطی به عنوان یکی از معیارهای پایداری در فعالیت های مختلف تولیدی و خدماتی مورد توجه محققین می باشد. نان سنگک و لواش دارای میزان تولید و مصرف بالایی در ایران می باشند. هدف از تحقیق حاضر بررسی شاخص های زیست محیطی تولید یک تن نان سنگک و لواش در شهرستان اسلام آباد غرب، کرمانشاه، می باشد. با بهره گیری از روش پرسشنامه ای، داده های مربوط به ورودی ها و خروجی های تولید نان سنگک و لواش جمع آوری و ثبت شد. یازده اثر زیست محیطی با استفاده از نرم افزار سیماپرو تعین گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که به دلیل مصرف بیشتر نهاده ها در نان سنگک نسبت به نان لواش، مقادیر شاخص های زیست محیطی نان سنگک بیشتر بود. بیشترین بارهای محیطی از جانب آرد گندم به عنوان ورودی اصلی می باشد. همچنین تحلیل نتایج مشخص نمود که در تولید یک تن نان، گروه های اثر سمیت آب های آزاد، تقلیل منابع غیرآلی (سوخت های فسیلی)، گرمایش جهانی، سمیت آب های سطحی و پتانسیل اسیدی شدن نسبت به سایر گروه های اثر دارای اثرات زیست محیطی قابل توجهی می باشند.

کلیدواژه‌ها