بررسی رابطه احساس آلودگی صوتی و احساس بروز رفتارهای خشونت آمیز میان ساکنین سایت‌های عمرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه برنامه‌ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران و مدیریت

چکیده

آلودگی صوتی یکی از عوامل اساسی تاثیرگذار بر کیفیت زندگی انسان است که هیجانات و رفتار انسان را تحت تاثیر قرار داده و می‌تواند به وقوع خشونت‌های رفتاری منجر گردد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میان احساس آلودگی صوتی شنوندگان با احساس وقوع خشونت‌های رفتاری در شهروندان ساکن در مکان‌هایی با آلودگی صوتی بالا می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل منازل مسکونی پیرامون پروژه تونل کمکی مترو خط3 شهر تهران- محله عباس‌آباد تا شعاع 50 متر می‌باشد. با تدوین پرسشنامه‌ای محقق ساخته، میزان احساس رفتارهای خشونت آمیز و احساس سکنه از میزان آلودگی مورد سنجش قرار گرفت. 100 پرسشنامه به صورت حضوری و مصاحبه با افراد در دسترس منازل پیرامون سایت توزیع گردید. برای این منظور از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. یافته‌ها حاکی از معنادار بودن ارتباط میان شدت احساس آلودگی صوتی و بروز شدت احساس رفتارهای خشونت آمیز بیشتر می‌باشد. ضریب همبستگی در جدول خلاصه مدل0.760 محاسبه گردید که نشان دهنده‌ی توانایی مدل در پیش‌بینی هدف مقاله می‌باشد. و لذا در نظر گرفتن تمهیداتی جهت کنترل و کاهش آلودگی‌های صوتی و پیامدهای منفی در فضاهای شهری بالاخص بافت مسکونی، جهت آینده‌‌ای مطلوب و در راستای توسعه‌پایدار از اهمیتی اساسی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها