مطالعه فلوریستیک و فرم‌های زیستی رویشگاه گونه آردوج در ذخیره‌گاه جنگلی ارسباران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جنگلداریف دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تبریز

2 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر-دانشگاه تبریز

چکیده

رویشگاه گونه آردوج (Juniperus foetidissima Willd.) در منطقه حفاظت شده ارسباران یکی از مهم‌ترین رویشگاه‌های این گونه در کشور محسوب می‌شود، از این رو هدف مطالعه حاضر، معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان در این منطقه بود. نمونه‌برداری به روش پیمایشی و با شناسایی، ثبت و برداشت نمونه‌های هرباریومی در توده‌ آردوج در محدوده شهرستان کلیبر انجام شد. در کل 46 گونه گیاهی متعلق به 42 جنس و 22 خانواده در منطقه شناسایی شدند. خانواده‌های Asteraceae با 9 گونه (%57/19) و Fabaceae با 6 گونه (%04/13) بیشترین گونه‌های گیاهی را به خود اختصاص داده و مهم‌ترین خانواده‌های گیاهی منطقه معرفی شدند. از نظر شکل زیستی بر اساس طبقه‌بندی رانکایر، تروفیت‌ها (%4/44) و همی‌کریپتوفیت‌ها (%2/42) بیشترین شکل‌های زیستی گیاهان منطقه بودند و بعد از آن‌ها به ترتیب فانروفیت‌ها (%7/6)، کریپتوفیت‌ها (%4/4) و ژئوفیت‌ها (%2/2) قرار داشتند. بررسی پراکنش جغرافیایی گونه‌های گیاهی، غلبه گونه‌های متعلق به ناحیه رویشی ایران-تورانی (%2/42) را نشان داد.

کلیدواژه‌ها