شبیه سازی پتانسیل غبارخیزی از سطوح معدنی (مطالعه موردی: معدن سرب و روی مهدی آباد، شهرستان مهریز، استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

2 گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

معدنکاری به عنوان یکی از فعّالیت‌هایی بیابان‌زایی، نقش حیاتی در بسیاری از کشورها دارد به گونه‌ای که بهره‌برداری از مواد معدنی فلزی و غیر‌فلزی آنها بخش عمده درآمد و اشتغال‌زایی این کشورها را تشکیل می‌دهد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی پتانسیل غبارخیزی، انتشار و پراکندگی PM10 از سطوح باطله‌های معدن سرب و روی مهدی آباد استان یزد در روزهای رخداد فرسایش بادی است. بدین منظور، با بازدیدهای میدانی و اندازه‌گیری های آزمایشگاهی، اطلاعات مورد نیاز مدل فرسایش بادی SWEEP و مدل AERMOD تهیه گردید. نتایج نشان داد، بیشترین میزان تلفات خاک، خزش و جهش ذرات، تعلیق و انتشار PM10 در روز 13/10/1397 به ترتیب از سطوح باطله دولومیت دو (96/1)، اکسید (32/0)، دولومیت دو (65/1) و اکسید (kg 088/0) بود. در روز 9/11/1397 ترتیب این پارامترها برای باطله‌های دولومیت یک (66/2)، دولومیت دو (149/0)، دولومیت یک (26/2) و دولومیت یک ( kg128/0) است. نتایج پراکندگی ذرات نشان داد، بیشینه‌های غلظت PM10 شبیه‌سازی شده در بازده‌های زمانی 1، 8 و 24 ساعته در روز 13/10/1397 به ترتیب برابر با 6219، 1542 و 620 میکروگرم بر متر مکعب و در روز 9/11/1397 به ترتیب برابر با 1169، 394 و 141 میکروگرم بر متر مکعب است.

کلیدواژه‌ها