تاثیر آلودگی هوا و رشد اقتصادی بر مخارج مراقبت های بهداشتی در گروه کشورهای منتخب عضو اوپک با تاکید بر ایران (رهیافت PANEL ARDL)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زابل- زابل- ایران

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

3 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تاثیر آلودگی هوا و رشد اقتصادی بر مخارج مراقبت های بهداشتی در گروه کشورهای منتخب عضو اوپک با تاکید بر ایران با استفاده از الگوی PANEL ARDL طی دوره زمانی 2019-2000 انجام شد. این پژوهش با بهره گیری از داده های بانک جهانی، در طول دوره 2019-2000 و انتخاب جامعه آماری منتخبی از کشورهای عضو اوپک در قالب داده های تابلویی و با استفاده از الگوی PANEL ARDL اجرا شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی، تاثیر آلودگی هوا (PM10)، دی اکسید کربن (CO2) به عنوان شاخص های آلودگی هوا و محیط زیست و لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه (رشد اقتصادی سرانه) بر مخارج مراقبت های بهداشتی در گروه کشورهای منتخب عضو اوپک تاثیر مثبت و معنی داری دارد. کشورها و از جمله دولت ایران باید در جهت کاهش آلودگی هوا و محیط زیست، سیاست های کنترل انتشار ریزگردها و انتشار گازهای دی اکسید کربن در مناطق مختلف کشور را مورد توجه قرار دهد و همکاری های منطقه ای و بین المللی در جهت کاهش جریان ذرات ریز معلق به کشور از طریق کشورهای همسایه را دنبال کند.

کلیدواژه‌ها