بررسی احتمال نفوذ ویروس COVID-19 به سفره های آب زیرزمینی به واسطه دفن غیراصولی پسماند در استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ایران

چکیده

همه گیری و مخاطرات متعدد ویروس مهلک COVID-19 از دسامبر سال 2019 در دنیا آغاز شد. در ابتدا انتظار میرفت که درمان این ویروس به سرعت و با توجه به پیشرفت علم در دسترس همگان قرار گیرد و ویروس به تمام نقاط دنیا نرسد. اما علیرغم تصورات و باورهای غلط همگان، ویروس به سرعت در دنیا منتشر شد و باعث بروز مشکلات زیست محیطی بسیاری نیز گردید. یکی از بحران هایی که آلودگی ویروسی میتواند مسبب آن باشد، بحران آلودگی آبهای شرب و غیرشرب به واسطه نفوذ ویروس به منابع آبی زیرزمینی و سطحی میباشد. گرچه آب شرب و غیرشرب در همه نقاط دنیا بدون تصفیه و گندزدایی های قوی در اختیار مردمان قرار نمیگیرد اما در معدود شرایطی امکان دارد آلودگی وارد شده به آب به بدن انسان و سایر موجودات زنده وارد شود و منجر به مبتلا شدن شود. این پژوهش که از نوع توصیفی – تحلیلی میباشد به بررسی احتمال نفوذ کرونا ویروس به منابع آبی به واسطه دفن غیر اصولی پسماند در اطراف شهر تهران و همچنین به سنجش سایر علل بروز احتمال مذکور در صورت مثبت یا منفی بودن شرایط میپردازد.

کلیدواژه‌ها