تخمین ضرایب انتقال در گیاهان خوراکی برای سزیم پرتوزا در حوادث هسته‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی، گروه فیزیک، قزوین، ایران

چکیده

هنگام حوادث هسته‌ای تخمین سریع مقدار سزیم وارد شده به گیاهان خوراکی برای حفظ سلامت انسان‌ها در مناطق حادثه دیده، اهمیت دارد و باید سریع تعیین شود. هر روشی که بتواند تخمین سریعی از مقدار ماده سزیم پرتوزا به گیاه داشته باشد مورد توجه است. در این تحقیق با استفاده از مدل دو و سه بخشی، ضرایب انتقال سزیم 137 در اجزای چند گیاه غذایی بدست آمده است. برای محاسبه ضرایب از مدل دو و سه بخشی برای گیاهانی نظیر قارچ، کلم و اسفناج استفاده شده است. ورودی مدل اطلاعات سزیم در خاک منطقه فوکوشیما در 8 ماه بعد از حادثه بوده‌است. نتایج بدست آمده از مدل سازی گیاهان خوراکی مختلف با مدل دو و سه بخشی و اطلاعات حاصل از داده های فوکوشیما برای این گیاهان، مقدار ضرایب انتقال برای بدنه قارچ، برگ اسفناج و کلم بروکلی به ترتیب 018/0، 0808/0 و 0908/0 بدست آمده که با مقادیر عملی اندازه‌گیری شده در گزارش فنی آژانس انرژی اتمی با شماره 472 مطابقت دارد. ضرایب انتقال محاسبه شده با مقادیر توصیه شده در گزارش فنی آژانس انرژی اتمی مطابقت دارد و نتایج بدست آمده می‌تواند برای پیش بینی آلودگی پرتوزایی در صورت رخداد حادثه هسته‌ای استفاده شود.

کلیدواژه‌ها